Informator o radu državnog organa je dokument koji sadrži sve neophodne informacije u vezi sa radom državnog organa.

Prema Uputstvu za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa, informator mora da sadrži sledeće stavke: osnovne podatke o državnom organu i informatoru, opis pravila u vezi sa javnošću rada, spisak najčešće traženih informacija od javnog značaja, opis nadležnosti, ovlašćenja i obaveza, usluge koje organ pruža zainteresovanim licima, podatke o prihodima i rashodima, podatke o javnim nabavkama, informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama.

Opštine su, kao i svi organi javne vlasti, u obavezi da objavljuju i najmanje jednom godišnje ažuriraju informator o radu. Ovde možete pogledati koliko opštine ažuriraju svoje informatore, odnosno uporediti ih po stepenu ispunjenosti propisanog sadržaja. Informator o radu državnog organa je dokument koji sadrži sve neophodne informacije u vezi sa radom državnog organa.

Prikazani podaci o sadržaju informatora se odnose na period mart – maj 2016. godine. U slučaju da postoji više informatora o radu (npr svake pojedinačne uprave), smatrano je da je informator ispunjen u slučaje da većina informatora pojedinačnih uprava ima traženu informaciju.

Odaberite opštinu ili je pronađite na mapi

Uporedite informatore opština